KDV ve ÖTV İade Hizmetleri

KDV ve ÖTV İade Hizmetleri

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11, 13 ve 14. maddelerinde belirtilen tam istisna kapsamına alınan ve KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerden dolayı Türkiye’de ödenmiş olan KDV, yapılan inceleme sonrası düzenlenen YMM raporu ile iade edilmektedir. Yine KDV kanununun 9. maddesi kapsamında kısmi tevkifata tabi hizmet ve teslimlerden doğan iadeler, 19/2. maddesi kapsamındaki uluslararası anlaşma hükümleri gereğince yapılan teslimlere ilişkin iadeler ile 29/2. maddesi kapsamındaki indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden doğan iadeler düzenlenen YMM raporları ile iade alınabilmektedir.

ÖTV Kanunu’nun 5. maddesinde, bu Kanuna ekli listelerdeki malların yurt dışındaki bir mükellefe teslim edilmesi ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması kaydıyla ihracat teslimlerinin ÖTV’den istisna olduğu, ihraç edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV’nin ihracatçıya iade edileceği hükme bağlanmıştır.

KDV iadesi tasdik hizmetlerimiz temel olarak dönemlik iade KDV tutarlarının doğruluğunun yürürlükteki mevzuat ve şirketin yasal kayıtları çerçevesinde kontrol edilerek, KDV iade tasdik raporunun hazırlanması ve raporun ilgili vergi dairesine teslim edilmesini kapsamaktadır.

Uzman Kadromuz ve Yöneticilerimizle, Mükelleflerimizin KDV- ÖTV İade Sürecine Yönelik Aşağıdaki Hizmetleri Sunuyoruz

  • Satış işlemlerinin KDV ve ÖTV kanununa göre yasal durumunun tespit edilerek mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi,
  • Mal ve hizmet alımı yapılan tedarikçi firmalar ile ilgili karşıt inceleme çalışmalarının yapılması,
  • İade tutarının tespiti ile iadeye esas listelerden indirilecek KDV listesi, Yüklenilen KDV listesi, satış faturaları listesi, gümrük beyanname listesi, hesaplama tablosunun sistem formatında hazırlanıp sisteme yüklenmesi,
  • Nakden veya mahsuben iade işlemleri için gerekli olan Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının zamanında düzenlenmesi,
  • Hazırlanan KDV iade ve ÖTV iade tasdik raporunda tespit edilen eksikliklere ilişkin Vergi İdaresi ile gerekli yazışmaların ve görüşmelerin yapılması, gerektiğinde şirket yetkilisi ile birlikte vergi dairesi ziyaret edilerek sürecin sorunsuz şekilde tamamlanmasının sağlanması.